Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Desteği 13. Etap İlan Edilmiştir

Tarım ve Orman Bakanlığının, KKYDP Tebliğine göre, ; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, büyükbaş/küçükbaş hayvancılık, hindi, kaz tesisleri, su ürünleri, kültür mantarı yetiştiriciliği, gübre üretimi, yenilenebilir enerji, el sanatları, katma değerli ürünler, kırsal turizm, çiftlik faaliyetleri ve bilişim sistemleri yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup, son başvuru tarihi 15 Kasım 2019

Detaylar

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

1) Kimler Yararlanabilir?

• Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kayıtlı; küçük ve orta ölçekli; şahıs işletmeleri, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler

2) Desteklenen Alanlarve Destek Miktarları

• Kırsal alanda (31/12/2012 tarihinde TÜİK verilerine göre nüfusu 20 binin altında olan yerleşim yeri)ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

• Ekonomik yatırımlar kapsamında aşağıdaki yatırım konularına hibe destek verilecektir.

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerinin yapımı,kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

b) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

c) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

ç) Toplu basınçlı sulama sistemleri için sulama kooperatiflerinin sulama elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri; en az 3 dekar seralarda jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı

d) Büyükbaş, küçükbaş, hindi, kaz, su ürünleri ve kültür mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım tesisleri,

e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımı kapsamında aşağıdaki yatırım konular ına hibe destek verilecektir.

a) Kırsal turizm yatırımları,

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

• Büyükbaş ve küçükbaş hayvan mezbahası konusunda kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul edilmez.

• Kanatlı kombinası konusunda sadece yeni tesis kapsamında başvurular kabul edilir.

• Un, karma yem ve kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay ve fındık konusunda sadece çay ve fındık üretim inin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

• Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için yeni tesis, diğer yatırımlar için kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca, kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir.Kırsal alan, 31/12/2012 tarihinde TÜİK verilerine göre nüfusu 20 binin altında olan yerleşim yeridir.

• Yeni tesis başvurularında; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgeleri veya tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması durumunda öncelikli olarak değerlendirilir.

• Projeler, 15/11/2020 tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

• Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımları haricindeki yatırım konularına %50 oranında; yeni tesisyatırımlarında kooperatif veya tüzel kişilere 1.250.000 TL, g erçek kişilere 625.000 TL; tamamlamayatırımlarında kooperatif veya tüzel kişilere 875.000 TL gerçek kişilere 500.000 TL; kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme yatırımlarında kooperatif veya tüzel kişilere 625.000 TL, gerçek kişilere 375.000 TL hibe verilebilmektedir.

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımları yatırım konularına %50 oranında 250.000 TL hibe verilebilmektedir.

• Hibeye esas proje tutarı en az 50.000 TL olmalıdır.

• İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.

• Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

• Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

• Arazi kiralamalarda sadece kamu kuruluşlarından olmak şartıyla, en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan başvuruların inşaat işi içermemesi durumunda şahıslardan kiralanması da mümkündür.

• Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan bütün yatırım konularına ait başvurularda yedi yıl kira süresi şartı ve mülkiyetin başvuru sahibi adına olması şartı aranmaz.

3) Başvuru Dönemi Başvuru dönemi, tebliğ ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, son başvuru tarihi 15 Kasım 2019

4) Başvuru Yeri Online başvuru için www.tarimorman.gov.tr

 

Önceki Sayfa